Since 1974
Menu

Personal Data Protection Authority

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz, Milan Hediyelik Eşya San. Ve Tic. Ltd. olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Bu kapsamda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, MİLAN olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verileriniz (ad, soyadı, cep telefonu numarası, e-posta, adres, hangi modelleri beğendiği, hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri ),Ürün ve hizmetlerimizin sunulması, ürün ve hizmetlerimizi tanıtılması, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve üyelik haklarından yararlandırılması, müşteri kayıtlarına ilişkin soruların cevaplanması, yeni ürün çalışmaları yapılması, ürünlere ilişkin geri satış imkanının müşterilere sunulabilmesi, belirli kalite standardının sağlanması, tarafınızla akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerimizi ifa edilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza yönelik çalışmalar, fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep, öneri ve şikayetlerinizin takibi ve değerlendirilmesi, web sitemiz üzerinden kullanıcı deneyiminin artırılması, onay vermeniz halinde üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimlerin gerçekleştirilmesi, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, hukuki ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi sizlerden talep edilmektedir. Bu kişisel veriler Üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Mağazalarımızın ziyaretçilerinin ; güvenlik kamerası ile elde edilen görüntüleri ile mağazalarımızdan alışveriş yapan müşterilerimizin bunlara ek olarak, kimlik bilgileri (isim, soy isim), İletişim bilgileri (gerekmesi halinde telefon numarası, adres, e-posta adresi), gerçekleştirdikleri alışverişe ilişkin bilgiler (alışveriş tarihi, içeriği, tutarı, ödeme şekli, fatura bilgileri vb.) gibi kişisel verileri, mağazalarımızın güvenliğinin sağlanması ve Şirket ile aranızda akdedilen sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yalnızca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz ; mağazalarımızda müşterilerin, çalışanların ve üçüncü kişilerin güvenliğinin sağlanması, gerçekleştirdiğiniz alışveriş ile ilgili olarak Şirket ile aranızda akdedilen sözleşme uyarınca, Şirket’in söz konusu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirketin yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yaşanabilecek uyuşmazlıklarda ve ayrıca kanunen yetkilendirilmiş mercilerin talepleri halinde, gerekli bilgilerin tam ve eksiksiz bir şekilde ilgili hukuki ve idari mercilere aktarılabilmesi, şirketin mağaza ziyaretçi ve müşteri profilinin tespit edilerek sunulan hizmetlerin sürekli bir şekilde iyileştirilmesi amaçlarıyla Şirket tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, sanal mağaza (www.milanjewellery.com web sitesi ve mobil uygulamalarda) üye olma aşamasında, site üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, hizmet alınan yurt içi ve yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, mağaza müşterisi olmanız sebebiyle muhasebe kayıtlarının tutulması, alışveriş geçmişi oluşturmak ve taleplerinize uygun hizmet sunabilmek için tarafınızdan temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca saklanmaktadır.

Ayrıca Kişisel Verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Kanun uyarınca aşağıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecektir.

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının olmadığı hallerde kişisel veri işleme faaliyetleri için müşterilerin açık rızalarının alındığını ve açık rıza olmaksızın işleme faaliyeti yapılmadığını bildiririz.

Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak, Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile Noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, Şirketimizin elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, Şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Milan Hediyelik Eşya San. Ve Tic. Ltd.

Adres : Molla Fenari Mah. Şerefefendi Sk. No:41 Nuruosmaniye/İSTANBUL
E-posta Adresi : hande@milanjewellery.com